Có 1 kết quả:

duàn liè

1/1

duàn liè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fracture
(2) rupture
(3) to break apart