Có 1 kết quả:

duàn liè dài

1/1

duàn liè dài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fault zone (geology)