Có 1 kết quả:

duàn liè mó shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

modulus rupture