Có 1 kết quả:

duàn kāi

1/1

duàn kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to break
(2) to sever
(3) to turn off (electric switch)