Có 1 kết quả:

duàn shí

1/1

duàn shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fast
(2) hunger strike