Có 1 kết quả:

fāng biàn tiē

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Post-it note
(2) sticky note