Có 1 kết quả:

fāng cè

1/1

fāng cè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ancient books and volumes
(2) classical writings