Có 1 kết quả:

fāng xiàng xìng

1/1

fāng xiàng xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

directionality (molecular biology)