Có 1 kết quả:

fāng mìng

1/1

fāng mìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) against orders
(2) to disobey
(3) to refuse to accept orders

Một số bài thơ có sử dụng