Có 1 kết quả:

fāng chā

1/1

fāng chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variance (statistics)