Có 1 kết quả:

fāng zhì

1/1

fāng zhì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) local chronicles
(2) district records

Một số bài thơ có sử dụng