Có 1 kết quả:

fāng cái

1/1

fāng cái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) just now
(2) then

Một số bài thơ có sử dụng