Có 1 kết quả:

fāng fāng miàn miàn

1/1

fāng fāng miàn miàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all sides
(2) all aspects
(3) multi-faceted