Có 1 kết quả:

fāng shù

1/1

fāng shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) arts of healing, divination, horoscope etc
(2) supernatural arts (old)