Có 1 kết quả:

fāng ruì yuán záo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to put a square peg in a round hole
(2) incompatible (idiom)