Có 1 kết quả:

fāng néng

1/1

fāng néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

can then (and only then)

Một số bài thơ có sử dụng