Có 1 kết quả:

fāng zhōu ㄈㄤ ㄓㄡ

1/1

fāng zhōu ㄈㄤ ㄓㄡ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái thuyền lớn

Từ điển Trung-Anh

ark

Một số bài thơ có sử dụng