Có 1 kết quả:

fāng zhèn

1/1

fāng zhèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) square-shaped formation (military)
(2) phalanx
(3) (math.) matrix