Có 1 kết quả:

fāng miàn

1/1

fāng miàn

giản thể

Từ điển phổ thông

phương diện, khía cạnh