Có 1 kết quả:

yú shì wú bǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unhelpful
(2) useless