Có 1 kết quả:

yú yān

1/1

yú yān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(classical) see 於是|于是[yu2 shi4]

Một số bài thơ có sử dụng