Có 1 kết quả:

shī zhōu shě fàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to provide alms and rice (idiom)