Có 1 kết quả:

páng mén

1/1

páng mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

side door

Một số bài thơ có sử dụng