Có 1 kết quả:

páng wù

1/1

páng wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be inattentive
(2) to be distracted by sth