Có 1 kết quả:

máo chē ㄇㄠˊ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) an ancient war chariot
(2) CL:輛|辆[liang4]