Có 1 kết quả:

máo chē

1/1

máo chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an ancient war chariot
(2) CL:輛|辆[liang4]