Có 1 kết quả:

xuán qián jī

1/1

xuán qián jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pronator teres muscle (below the elbow)