Có 1 kết quả:

xuán jí

1/1

xuán jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) soon after
(2) shortly