Có 1 kết quả:

xuán huí

1/1

xuán huí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cycle