Có 1 kết quả:

xuán tī

1/1

xuán tī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spiral stairs
(2) winding stairs (gymnastic equipment)