Có 1 kết quả:

xuán wō zhuàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

spiral-shaped