Có 1 kết quả:

xuán wō

1/1

xuán wō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spiral
(2) whirlpool
(3) eddy
(4) vortex