Có 1 kết quả:

xuán tǒng

1/1

xuán tǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rotor
(2) turbine