Có 1 kết quả:

xuán rào

1/1

xuán rào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to curl up
(2) to wind around