Có 1 kết quả:

xuán bì ㄒㄩㄢˊ ㄅㄧˋ

1/1

xuán bì ㄒㄩㄢˊ ㄅㄧˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spiral arm