Có 1 kết quả:

xuán zhǒng

1/1

xuán zhǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to turn on one's heel
(2) in the twinkle of an eye
(3) instantly

Một số bài thơ có sử dụng