Có 1 kết quả:

xuán zhuǎn qū miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

a surface of revolution (math)