Có 1 kết quả:

xuán zhuǎn jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

pole of rotation