Có 1 kết quả:

xuán zhuǎn lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) turning force
(2) torque