Có 1 kết quả:

xuán liàng

1/1

xuán liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

spinor (math)