Có 1 kết quả:

zú lèi

1/1

zú lèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clan
(2) race