Có 1 kết quả:

zú yì ㄗㄨˊ ㄧˋ

1/1

zú yì ㄗㄨˊ ㄧˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ethnic group