Có 1 kết quả:

zú zhū

1/1

zú zhū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to execute all of sb's relatives (as punishment) (old)