Có 1 kết quả:

qí zi

1/1

qí zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flag
(2) banner
(3) CL:面[mian4]