Có 1 kết quả:

Qí shān

1/1

Qí shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chishan town in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan

Một số bài thơ có sử dụng