Có 1 kết quả:

qí jí

1/1

qí jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Manchu household register (during the Qing Dynasty)