Có 1 kết quả:

wú zhǔ shī wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

lost property without a claimant (law)