Có 1 kết quả:

wú shì xiàn yīn qín , fēi jiān jí dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

one who is unaccountably solicitous is hiding evil intentions (idiom)