Có 1 kết quả:

wú rén fēi xíng qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) drone
(2) unmanned aerial vehicle