Có 1 kết quả:

wú hé

1/1

wú hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nothing else
(2) soon
(3) before long