Có 1 kết quả:

wú bǎo liú

1/1

wú bǎo liú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) without reservation
(2) not holding anything back
(3) unconditional